Socialbidrag

Socialbidrag kan du ansöka om på ditt lokala socialkontor. Vanligtvis så får du vänta några veckor att få tid hos en handläggare. När du kommer dit så får du beskriva din ekonomiska situation. Ta med dig kontoutdrag från banken som styrker din ekonomi. Det är svårt att få socialbidrag. Man vill inte att fler personer ska bli beroende av socialbidrag. Anledningen är enkel. Det är ofta svårt att klara sig utan socialbidrag om man en gång fått bidrag.Bidraget är mycket lågt och varierar lite mellan olika kommuner. Nivån brukar vara ca 2800kr plus bidrag till boende. Vissa kommuner brukar också kräva någon form av motpresentation, dvs att du hjälper till ett visst antal timmar i veckan med någon verksamhet.

En stor nackdel med att få socialhjälp är att en del av din värdighet som person kan komma att tas ifrån dig. Det är alltid jobbigt att i detalj berätta om sin ekonomi. Speciellt om du blir ifrågasatt.Är du gift så kommer din äkta hälfts ekonomi också att tas med i genomgången. Kan din äkta hälft försörja er båda så anser man att hon/han ska göra detta. Detsamma tycker socialtjänsten gäller även om man inte är gift utan sambo.
Här finns en länk till ett exempel på hur mycket man kan få i socialbidrag. Exemplet är från Uppsala kommun. Socialbidragsnorm (pdf)


Riksnorm

Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Bidraget delas in en riksnorm för personliga kostnader och hushållskostnader samt en individuell del för övriga skäliga kostnader. Riksnormen består av kostnader för:
 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hygien
 • dagstidning, telefon och TV-avgift

För dessa kostnader fastställer regeringen varje år en norm som gäller för hela landet, det vill säga hur stort bidrag olika hushåll kan få enligt riksnormen. Om det finns särskilda skäl, till exempel medicinska skäl eller specialkost, ska kostnaderna beräknas till ett högre belopp. Socialtjänsten får också - om det finns särskilda skäl - beräkna kostnaderna till en lägre nivå än riksnormen.

Det kan vara jobbigt att redovisa sin ekonomi in i minsta detalj

Är man utan pengar så är det ibland svårt att sluta tänka på allt man önskar man kunde köpa

Stöd utöver riksnormen

Rätten till socialbidrag gäller också skäliga kostnader för:

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa

Övrigt ekonomiskt stöd

Det finns också möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till andra behov som kan vara tillfälliga eller mer långvariga. Det kan gälla läkarvård, tandvård, glasögon, resor eller begravningskostnader. Även om du inte har rätt att få ekonomiskt bidrag får socialtjänsten ge dig bistånd om det finns skäl för det, för rehabilitering, utbildning eller andra former av stöd och hjälp.

Krav på den bidragssökande

Socialtjänsten har rätt att ställa krav på den som söker socialbidrag. Socialtjänstlagens bestämmelser innebär att det kan ställas krav på den som söker bidrag. Den som är arbetsför är skyldig att söka arbete. Den person som tackar nej till ett arbete eller andra insatser som denna blir erbjuden kan inte räkna med att få socialbidrag.
Om den bidragssökande har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste denna använda dessa till sin försörjning innan han/hon kan få socialbidrag eller annat ekonomiskt stöd. Socialtjänsten får dessutom ställa ytterligare krav på dessa socialbidragstagare:

 • ungdomar under 25 år
 • personer över 25 år som av särskilda skäl behöver höja sin kompetens
 • studerande som följer en utbildning som finaniseras med till exempel studiemedel men som under studieupphåll behöver studiebidrag

Om du tillhör någon av dessa grupper får socialtjänsten ställa krav på att du ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Om du tackar nej kan du gå miste om ditt bidrag eller få ett lägre belopp, dock i samråd med Arbetsförmedlingen. Du kan överklaga ett sånt beslut.

Rätten att överklaga

Om man får avslag på din ansökan om socialbidrag - och inte är nöjd med beslutet - har man rätt att överklaga till länsrätten. Man lämnar in din överklagan till den socialbidragsenhet där beslutet är fattat. Information om hur du överklagar får du tillsammans med avslagsbeslutet.

Akuta ekonomiska problem

Låna pengar

Bidrag

Äta smart

Övrigt